กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เป็นอย่างดี และได้มีการสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังกล่าว   โดยนอกจากจัดให้มีสถานที่ไว้ไว้บริการประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลตามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย สำหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public inspection) อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่   ชั้น 1 อาคารอำนวยการ   กรมชลประทาน  ถนนสามเสน   แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร    และมีการจัดส่งข้อมูลตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ประกอบด้วย

    1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
    2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
    3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
    4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
    5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แล้ว

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กรมชลประทานยังได้มีการเพิ่มช่องทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ผ่านคอลัมน์ : ชวนรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ในวารสารข่าวชลประทาน  ซึ่งมียอดพิมพ์ เดือนละ 10,000 ฉบับ  ตลอดจนมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามสถานการณ์ความก้าวหน้าทางด้านสื่อสารสนเทศ ด้วยการเปิด Fanpage  เรารักชลประทาน ขึ้นมีสมาชิกทั้งสิ้น  20,085  คน ที่เข้ามาถูกใจ   Twitter  มีผู้ติดตามจำนวน   11, 947  คน ตลอดจนมีการปรับปรุงเว็บไซต์กรมชลประทานเพื่อสร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน   มีการเปิดรับสมาชิกในการขอรับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการชลประทานผ่านการจัดส่งข้อมูลด้วยจดหมายอิเล็คทรอนิกจำนวน 2,000 รายชื่อ  โดยจะจัดส่งบทความ ให้กับสมาชิกทุกสัปดาห์    ข่าวสาร1-2 ข่าว/สัปดาห์