ประกาศประกวดราคา สอบราคา

- ประกวดราคา

- สอบราคา

 

 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

  •  การจัดหาพัสดุ

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดหาพัสดุ

- รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8)

- ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ 

- สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8)

- รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ

- รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

- รายงาน/ผลการตรวจสอบของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

 

  •  การให้บริการประชาชน

- หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

- เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุลลากร 

- สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

- หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ

- รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

- รายงานประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

           

  •   การบริหารงานของหน่วยงาน

 - โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติงานประจำปี

- ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

- คู่มือการปฏิบัติงาน

- รายงานผลการปฏิบัติงาน

 

  •  การบริหารงบประมาณ

แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปี

- หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ

รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของกรมชลประทาน

- รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

 

  • การบริหารงานบุคคล

- หลักเกณฑ์การคัดเลือก สรรหาบุคลากร เอกสาร ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการคัดเลือก สรรหา

- มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

- รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

 

  • การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

- รายงานของผู้ควบคุม ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี

- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.

 

  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

 

  ที่สาธารณะประโยชน์

 

  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป